AMAKHUBALO OTHANDO ANAMANDLA KAKHULU

INTANDO

Ayikho into edlula uthando kulomhlaba esiphila kuwona. Angikhulumi ngothando nje kuphela kodwa ngisho uthando lwangempela. Ukuthandana kusho ukuthi nomangabe isimo senhlalo noma sempilo sinjani kodwa uthando luyohlale lukhona phakathi kwenu. Kufuneka uthando olungenamgomo nambandela. Ngabe lusekhona yini uthando olunjalo kulesikhathi samanje? Angicabangi kanjalo. Abantu abasathandani manje. Sebeyenza nje ukuze bakwazi ukuchitha isizungu.

Amadoda anemizi yawo ahamba angabuyi emakhaya bese ebika izatala zasemsebenzini kanti umuntu ubenomunye umuntu wesifazane. Nabo futhi abantu besifazana abasawaniki uthando nempatho efanele amadoda awo. Kanti ucabanga ukuthi yini wena kuqhuma amadivosi mihla namalanga. Ucabanga ukuthi yini abantu bengasakwazi ukuqeda iminyaka besothandweni? Naleyo ngcosana esakwazi ukukhombisana uthando, mhlawumbe ingoba ikhona lento abayisebenzisayo. Ngabe yini leyo?

UMUTHI WENTANDO

Uma sibheka emumva kwabadala bethu angeke sikuphike ukuthi umuthi wawusetshenziswa. Yebo nanamuhla usasetshenziswa kodwa sekwanda ukonakala kakhulu. Sekunabanthu abamatasatasa benika abantu imithi engenamsebenzi walutho. Kulelizwe sekwasetshenzwa imali nje kwaphela. Kanti yini edala ukuthi abantu bahlukane kangaka? Yiyo imali le. Engani sekwaba nalomthetho noma ngizothi ukujwayela ukuthi umuntu wesilisa ukuze athandwe kumele abe nemali, nemoto kanye nomakhalekhukhwini odla obhedu. Wake wakuzwaphi nje lokho? Kanti wena uthanda mina noma uthanda enginakho?

Yinye indlela yokuthi ukwazi ukuzivikela noma uzisindise kuyoyonke le mfishimfishi yezinkinga zothando. Ukusebenzisa imithi efana neyentando. Umuthi wentando kade waqala ukusetshenziswa. Ngisho nanamuhla usasebenza. Wena nje okwakho ukuthi uwufune kumuntu okuwuyena yena. Awusoze wasebenza umuthi uma uwunikwe umuntu ongakwazi nokuwenza. Lungisa izinkinga zothando lwakho kalula nje. Zitholele umuthi onamandla nosebenzayo obizwa ngentado. Miningi imithi yothando esebenza ngezindlela ezahlukene ongayithola. Ungabe usamosha sikhathi. Zitholele wona namuhla. Khumbula, imbila yaswela umsila ngokuyalezela. Musake nawe ukuthi abokubhekela noma bakuzwele, ziyele wena mathupha.

GCWALISA NANTI IFOMU

Email Address Here


(include Name and Cell number Please).