IMITHI ESEBENZAYO YEZINKINGA ZOTHANDO

IZINKINGA ZOTHANDO

Ungaphika uze ume ngomlenze owodwa kodwa iqiniso liyihlale limile. Ziningi izinkinga abantu ababhekana nazo ebudlelwaneni babo. Kanti yini edala ukuthi sihlale sizwa ezindabeni nasemaphephandabeni kuthiwa abantu bayazihenga noma badubulane bodwa ngenxa yengxabano ababenayo othandweni lwabo? Inkinga enkulu othandweni ukujola. Noma ungathini uthini ayikho into enzima njengokubamba noma ukuzwa kuthiwa umuntu ohlekisana naye unomakhwapheni. Uthando lwangasese oluyimfihlo yilo kanye lolu olubhidlize imindeni langaphandle. Indaba ifike yonakale la. Phela singakhohlwa ukuthi uthando olusha lunamandla. Futhi umuntu mayazi ukuthi untshontshe indoda noma inkosikazi yomuntu ave eyiphatha kahle.

Manje ugcina ungasenawo umdladla nomuzwa walomuntu omshiye endlini ngenxa yalobu bumnandi besikhashana obuzwa la. Lokhu kugcina kuholela ekutheni nihlukane. Into esengike ngayinaka kakhulu ukuthi uma abantu behlukana isikhathi esiningi kusuke kuyinto yesikhashana. Isizathu sokuhlukana kwabo kusuke kuwukucasuka noma ukucikeka kwesikhashana. Emva kwesikhathi luyabuya loluyathando olwaluphazamisekile, bese umuntu eqala phansi azame imizamo yokubuyelana nesithandwa sakhe. Yebo khona akubi lula kodwa bakhona laba ababuyalana kalula kanti yibo futhi labo bantu abasakholelwa ezindleleni zakudala zokusebenzisa imithi.

Esengike ngikunakisise kakhulu ukuthi imishado yanamuhla ayihlali isikhathi eside. Abantu bashada namuhla kusasa sebeyahlukana, bayadivosa. Akuyona indlela engabe izinto zenziwa ngayo leyo. Kanti kwakuthiwani uma kuthiwa umendo awuthunyelwa gundane. Engani kwakubonaka khona lokho ukuthi emendweni kunzima. Kuyabekezelwa, kuhlonishwane. Akubi nje ikamacanasa kampunzi edla emini. Ungacabangike ukuthi imithi yothando le ikubuyisela umuntu wakho kuphela. Kodwa iphinde ikuxoshele umuntu wakho. Kungaba kabili-ke la. Kuphakathi kokuthi uwe oxosha umuntu wakho noma wena uxosha omunye umuntu kumuntu wakho.

Enye-ke indaba le. Kwashintsha-ke manje ukudla epuletini. Ubushiye intando manje usufica enye into nje. Phela ngeke madoda silibalekele iqiniso lokuthi kunabantu abathwele kanzima othandweni. Bahlukunyezwa ngezindlela eziningi ongazicabanga. Akekho-ke umuntu ongamela lokho kuhlukumezeka. Ingakho nje kunemithi yokuqeda ubudlelwano. Isiza ezimweni ezinjengalezo. Ave kulukhuni ukuhlukana nomuntu okuhlukumezayo. Zonke lezizinkinga esengizibale langenhla kanye nezinye ezahlukahlukene, zinemithi yazo. Ngakhoke asikho nesincu isidingo sokhuthi uzikhathaze.

Describe below your problems and leave it to me to solve it for you.

Email Address Here


(include Name and Cell number Please).